JY4C5511

Możliwość negocjowania wynagrodzenia w zakresie zamówień  publicznych realizowanych na podstawie umów zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 1.09.2016 r. w związku z wprowadzeniem „minimalnej stawki godzinowej” dla zleceniobiorców i osób samozatrudnionych

W związku z wejściem z dniem 1.09.2016 r. przepisów  art. 4 i art. 8-11 ustawy z dnia 22.07.2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2016 r. poz.1265), która wprowadza „minimalną stawkę godzinową” dla zleceniobiorców i osób samozatrudnionych każda ze stron umowy (wykonawca jak i zamawiający) realizujący zamówienia publiczne na podstawie umów zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 1.09.2016 r.. w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych jak i poza ustawą ma prawo negocjować stawki wynagrodzenia w razie ustalenia albo zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej, jeżeli będzie to miało wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego.

Pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia musi być złożony w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2016 r..

Wykonawca przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

Zawarte porozumienie zmieniające wynagrodzenie obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2017 r.

Nie zawarcie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia,  uprawnia każdą ze stron:

-– w przypadku umów zawartych poza ustawą Prawo zamówień publicznych do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie lub z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia

– w przypadku umów zawartych w ramach ustawy Prawo zamówień do rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

CategoryBez kategorii

© 2016 Kancelaria Radców Prawnych