Kancelaria oferuje pełen zakres usług w obszarze Prawa Zamówień Publicznych.

DLA WYKONAWCÓW

Pomoc  prawna w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego, profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania:

 • analiza dokumentacji przetargowej pod kątem ryzyka prawnego (ogłoszenia, SIWZ, umowy)
 • sporządzanie pism do Zamawiającego, zapytań i wniosków
 • pomoc w przygotowaniu oferty i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – w zakresie zgodności z wymogami SIWZ i prawem zamówień publicznych, badanie poprawności ofert konkurencyjnych
 • odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej: sporządzanie odwołań i przystąpień, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą, sporządzanie skarg do sądów powszechnych i reprezentacja przed sądami
 • przygotowanie i negocjowanie umów konsorcjum oraz umów z podwykonawcami, udział w negocjacjach z Zamawiającym
 • doradztwo prawne na etapie ubiegania się o zamówienie oraz na etapie jego realizacji

DLA ZAMAWIAJĄCYCH

Profesjonalne przygotowanie i prowadzenie postępowania przetargowego, pomoc prawna na każdym etapie procesu udzielania zamówienia:

 • pomoc w wyborze odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia, opiniowanie możliwych rozwiązań pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych oraz efektywnej realizacji potrzeb Zamawiającego
 • opiniowanie i sporządzanie dokumentacji przetargowej (ogłoszenia, SWZ, projektu umowy)
 • sporządzanie regulaminów, wzorów pism, formularzy, oświadczeń, planów zakupów
 • przygotowanie korespondencji z Wykonawcami (odpowiedzi na pisma, zapytania i wnioski)
 • udział w komisji przetargowej, wsparcie prac komisji, weryfikacja formalnoprawna ofert złożonych przez Wykonawców
 • sporządzanie odpowiedzi na odwołania i reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi
 • obsługa prawna na etapie realizacji zamówienia (w szczególności w zakresie wykonywania umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia).